MIDAS® Diagnostics

Tilstandsovervåkning reduserer risiko, maksimerer oppetid samt øker påliteligheten I alle de prosesser hvor systemet blir instalert. Det er en økende interesse for tilstandsovervåkning og sees på som den eneste sikker måten å overvåke din ventil populasjon. For å sikre pågående sikkerhetsintegritet, miljøhensyn og effektivitet i dine prosesser er det viktig at det er vedlikehold til enhver tid og kritisk viktig at du kjenner til tilstanden på din prosess ventil.

For å si det på en enklere måte; du må vite om dine ventiler lekker eller ikke, og om de lekker må du vite hvor mye de lekker. I tillegg, på mer kritiske ventiler må du vite om det er andre «failure mode» som utvikles over ventilen din som kan medføre fare for mennesker, prosess og fasilitet (For eksempel; om ventilen feiler iht sine design funksjon som stenging og åpning på komando)

Score Diagnostics Limited er en ledende aktør innen ventil lekasje deteksjon og ventil tilstandsovervåking. Ved å benytte akustisk emisjon (AE) teknologi som en av de primære funksjonene, har det revolusjonert lekasje deteksjon og gjort det raskere og enklere å benytte. Akustisk emisjon (AE) lekasje deteksjon handler om å finne og kvantifisere ventil lekasje ved å undersøke den høyfrekvente støyen som en lekkende væske genererer.

The MIDAS® Valve Diagnostics produkter er ekslusive til Score Group plc og inneholder per i dag følgende:

MIDAS Meter®

Midas Meter® er neste generasjons påvisningsutstyr for ventillekkasje basert på akustisk emisjon (AE), designet og produsert av Score Diagnostics Limited, et selskap i Score Group plc.

MIDAS Meter® er helt bærbart og lett å bruke. Enheten måler og rapporterer lydnivåer i desibel (dB), mens den lytter etter den høyfrekvente støyen en væske skaper når den passerer gjennom et skadet ventilsete eller forsegling. Slik kan man raskt og ikke-invasivt finne og kvantifisere eventuell ventillekkasje.

Siden enheten bare plukker opp høyfrekvent støy, utelukkes lavfrekvent mekanisk skapt støy, noe som lar MIDAS Meter® entydig identifisere selv de minste ventillekkasjer i «støyfylte» deler av anlegget ditt.

Påvisningsverktøyet for ventillekkasje, MIDAS Meter®, hjelper deg med raskt å finne lekkende stengeventiler, reguleringsventiler, sikkerhetsventiler og kondenspotter, enten det er under vedlikehold eller nedstengingsplanlegging, igangkjøring av prosessanlegg eller under normal produksjonsvirksomhet. Når du har identifisert en lekkende ventil og kvantifisert dens lekkasjerate, kan dens forverrede ytelse kontrolleres over tid for å unngå kritisk og uventet produksjonssvikt.

Denne overvåkingsløsningen for ventiltilstand og ytelse hjelper dine team for teknisk integritet og vedlikehold med å flytte fokus fra reaktive til proaktive vedlikeholdsaktiviteter. Dermed oppnås en vesentlig bedre anleggseffektivitet, samtidig som eksponering overfor sikkerhetsrisikoer og kostbar driftsstans reduseres.

De unike fordelene med denne progressive teknologien er:

MIDAS Meter® hjelper deg med å målrette vedlikeholdsbudsjettets utgifter og handlinger til ventiler der man kan oppnå maksimal investeringsavkastning.

MIDAS® Sensor

Med samme lekkasjepåvisningsteknologi basert på akustisk emisjon (AE) som Score sitt bærbare påvisningsverktøy for ventillekkasje, MIDAS Meter®, er MIDAS®-sensoren utviklet for permanent, men ikke-intrusiv installasjon for å yte kontinuerlig overvåking av ventiltilstand på linjen, samt ytelseovervåking i farlig områder hvor egensikkert utstyr er nødvendig.

MIDAS®-sensoren oppdager lekkasjer tidlig, og hjelper dermed virksomheter med å identifisere, følge opp og kvantifisere ventillekkasje, samt sørge for at de riktige drifts- og utbedringstiltakene utføres. Denne egensikre overvåkingsløsningen for ventiltilstand og -ytelse tar deg fra reaktivt til proaktivt vedlikehold med sin tilstandsbaserte overvåking og forebyggende vedlikeholdstiltak. MIDAS®-sensorens påvisningsutstyr for ventillekkasje bidrar derfor med å fokusere budsjettutgifter og handlinger på ventilene som lar deg oppnå maksimale fordeler.

Som med Midas Meter, er de unike fordelene med denne progressive teknologien:

Den viktigste bruken av MIDAS®-sensoren er til påvisning av ventillekkasje. Dette kan være frittstående bruk hvor MIDAS®-sensoren samhandler med anleggets datainnsamlingssystem eller SAS (Site Automation System), eller brukt som en del av Score sitt V-MAP® G3-system for å gi et fullstendig bilde av en ventils tilstand ved å overvåke ventilens og aktuatoren driftsegenskaper for kraft eller dreiemoment, trykk, posisjon samt driftshastighet.

For å se vår hvitbok om optimalisering av vedlikehold med akustiske emisjoner (engelsk), klikk her.

V-MAP® G3

V-MAP® G3 er et på-linjen-system som yter kontinuerlig, ikke-invasiv overvåking av ventiltilstand og -ytelse for kritisk viktige ventiler samt prosessen/systemene der de brukes. Ytelsesdata innhentes eksternt, uten behov for at personell er til stede for å overvåke tradisjonelle inngripende testtyper. V-MAP® G3 samler inn data for hver ventiloperasjon, inkludert ikke-planlagte operasjoner/hendelser, og bygger dermed opp en historikk for ytelsestendensen som i noen tilfeller kan brukes i stedet for en planlagt inngripende test, og slik unngå behovet for å avbryte produksjonen. Ytelsestendenser for ventiler og aktuatorer kan deretter brukes til å etablere et forebyggende vedlikeholdsprogram for ventiler, basert på målt ventil- og aktuatortilstand i drift.

Den nye og forbedrede tredje generasjonen av V-MAP®-systemet gir anleggseiere, operatører, ingeniører for integritet og sikkerhet samt vedlikeholdspersonell praktiske bevis og økt synlighet for alle eventuelle feilmodi som er under utvikling i ventiler. Den dekker ytelsesstandarder for alle sikkerhetskritiske elementer i sikkerhetsintegrerte systemer (SIS): Nødavstengningsventiler (ESDV-er), prosessavstegningsventiler (PSDV-er), HIPPS-ventiler (High Integrity Pressure Protection System), utblåsningsventil (BDV-er) og trykksikkerhetsventiler (PSV-er).

Forbedrede funksjoner og fordeler ved tredje generasjon V-MAP:-

For å se våre V-MAP G3-casestudier, klikk her.